Studiedag 1

Ik (ver)koop een woning met een bouwovertreding! Wat nu?

woensdag 26 februari 2014
Regio: 
Hasselt
Locatie: 
Universiteit Hasselt (oude gevangenis)
Adres: 
Martelarenlaan 42
3500  Hasselt
België
Verslag: 

Op woensdag 26 februari was de oude gevangenis van Hasselt de locatie voor een nieuwe geslaagde editie van de Vastgoedacademie. Het thema van deze namiddag was ‘Ik (ver)koop een woning met een bouwovertreding! Wat nu?’

Dominiek Claes, chef Economie van Het Belang van Limburg, zorgde voor een geanimeerde inleiding en stelde de sprekers van de namiddag aan het publiek voor. Als eerste kwam de heer Peter Govaerts, Directeur Limgrond , het autonoom provinciaal bedrijf voor het ontwikkelen van het provinciaal ruimtelijk beleid aan het woord. Hij wees op het grote verschil tussen de periode vóór het structuurplan Vlaanderen en erna. Bijkomende regelgeving en wetgevende initiatieven waaronder de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening, bepalingen ivm het aansnijden van woonuitbreidingsgebieden, woonbehoeftestudies, watertoets, beschermde dorpsgezichten, grond- en pandendecreet, Europese regelgeving,… werden kort toegelicht. Govaerts besprak belangrijke evoluties op planologisch en architecturaal vlak, met name een verschuiving naar kleinere percelen, groepswoningbouw en aangepaste woonconcepten. Tot slot wees hij op het belang van het decretaal verankerde begrip “goede ruimtelijke ordening”. Het is niet omdat een vergunningsaanvraag voldoet aan de verkavelingvoorschriften of voorschriften van een ruimtelijk uitvoeringsplan dat de aanvrager zeker mag zijn van een goedgekeurde vergunning. De vergunningsverlener moet de aanvraag namelijk ook toetsen aan de goede ruimtelijke ordening, welke impliceert aan criteria zoals mobiliteit, mogelijke hinder, privacy, inpassing, enz…  

Meester Rob De Koninck sprak in eerste instantie over de algemene verplichtingen van de vastgoedmakelaar inzake stedenbouw. Hij lichtte toe dat de stedenbouwkundige informatieverplichting niet van openbare orde is, maar van dwingend recht, hetgeen impliceert dat de koper afstand kan doen van de nietigheidsvordering. Vervolgens gaf hij het publiek een duidelijke kijk op de formele en inhoudelijke stedenbouwkundige informatieplicht inzake stedenbouw. Het overzicht van de regelgeving werd mooi aangevuld met boeiende rechtspraak uit zijn advocatenpraktijk. Notaris Monique Seronvalle bracht het publiek achtereenvolgens een overzicht van de wettelijke bepalingen inzake de stedenbouwkundige informatieplicht, een aantal handige do’s en don’ts bij de praktische benadering van de informatieplicht, alsook een aantal knipperlichten welke de vastgoedprofessionals dienen aan te zetten tot verder onderzoek.

Danny Windmolders, voorzitter van de Vlaamse architectenorganisatie (NAV), bracht op sprankelende wijze aan de hand van een aantal cases uit zijn praktijk het publiek een boeiend overzicht van vergunningsverplichte activiteiten en mogelijke afwijkingen hiervan. Het vermoeden van vergunning van bestaande constructies van vóór 1962,  de beoordelingsgronden in kader van regularisatievergunningen, alsook de begrippen “goede ruimtelijke ordening” en “zonevreemde constructies”   kwamen aan bod in zijn uiteenzetting. Na een verkwikkende koffiepauze werd een panelgesprek gehouden ter bespreking van een aantal interessante concrete casussen met interactie van het publiek. Het panel bestond uit dhr. Johan Tackoen, dhr. Peter Govaerts, Mr. Rob De Koninck, notaris Monique Seronvalle en dhr. Danny Windmolders.

Het publiek kon vervolgens tijdens een vragenronde uitgebreid ingaan op de besproken problematiek en concrete vraagstellingen uit hun praktijk voorleggen aan de deskundigen. Meester Tom Broekmans, had de eer om deze geslaagde namiddag af te sluiten. Hij vatte de namiddag samen door te stellen dat het voor elke vastgoedmakelaar essentieel is dat hij zich verdiept in de stedenbouwkundige reglementering vooraleer hij een bemiddelingsopdracht aanvaardt, zeker voor de regio waar men het meest  actief is. De vastgoedmakelaar hoeft geen bemiddelingsopdracht uit de weg te gaan wanneer het betrokken pand belast is met een bouwovertreding. Het succesvol afwerken van een opdracht is immers het grootste doel voor de vastgoedmakelaars. De vastgoedmakelaar dient tijdens zijn opdracht de regularisatiemogelijkheden van het pand te onderzoeken en doet er desgevallend goed aan interprofessioneel advies in te winnen bij bijvoorbeeld de notaris. De vastgoedmakelaar heeft de verplichting te onderzoeken, te informeren en te adviseren, opdat partijen niet pas op het moment van het verlijden van de akte voor voldongen feiten komen te staan. Tijdens een aangename afsluitende netwerkreceptie konden de aanwezigen het tot slot uitgebreid hebben over de besproken problematiek en cases van de namiddag.